HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đọc tin

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 08/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hoà. Ngày 28/12/2023, Taị Phòng họp UBND huyện Khánh Sơn, Khối quản lý hành chính nhà nước cấp huyện ngành Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 do Phòng tài nguyên và Môi trường chủ trì - đơn vị Chủ trì Khối thi

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Khánh Hoà, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng UBND huyện Khánh Sơn, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Thái – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn thông qua dự thảo báo cáo tổng kết thi đua năm 2023 của Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Trong năm 2023. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thị xã, thành phố đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả đạt được như sau:

Về Công tác lập kế hoạch sử dụng đất:  Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Các đơn vị đã triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo đúng quy định và tham mưu UBND cấp huyện thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt , Công tác lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2024: các đơn vị đang hoàn tất hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2024 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định

Về Công tác thống kê đất đai năm 2022: Các đơn vị đã thực hiện công tác thống kê theo hướng dẫn của cấp trên, luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện tốt công tác thống kê đất đai. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 cấp huyện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định

Về  Công tác kiểm tra quản lý, sử dụng đất thuộc thẩm quyền :Các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định. Hàng năm, Khối thi đua đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện ít nhất là 02 cuộc kiểm tra về đất đai. Trong năm 2023, các đơn vị thành viên đã tham mưu UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai ngay từ cơ sở. Tổng số vụ xử phạt vi phạm hành chính 606 vụ, số tiền xử phạt 4.569.684.224 đồng

Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua đã tham mưu UBND cấp huyện cấp được 3301 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1349.76 ha.

Về Công tác giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2023, các đơn vị thuộc Khối thi đua đã tiếp nhận tổng cộng 1541 đơn thư các loại, đã tham mưu giải quyết 1443 đơn. Trong đó, tập trung nhiều ở một số đơn vị là thành phố Nha Trang; huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm.

Về công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai : Các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai, triển khai kịp thời kiến thức pháp luật đến các đối tượng với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Về Công tác giá đất: Các đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức thực hiện việc điều tra thu thập thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên địa bàn cấp xã, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở tham mưu xây dựng, điều chỉnh giá đất theo quy định.

Về Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

- Giao đất: Các đơn vị trong Khối đã phối hợp với các ngành tham mưu UBND cấp huyện giao đất 397 trường hợp, tổng diện tích 3.2 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất: Trên cơ sở Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho 2024 trường hợp, với diện tích 82.38 ha, việc chuyển mục đích được thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật

Về Công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư: Trong năm 2023, các Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các Dự án trên địa bàn. UBND cấp huyện đã phê duyệt 866 Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng số tiền bồ thường hỗ trợ là 23.187,95 tỷ đồng; thu hồi đất 6917 trường hợp, với diện tích 1.018,286 ha đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề ra và đúng quy định pháp luật.

Nhìn chung, công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không có trường hợp khiếu nại kéo dài, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Về  Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Các đơn vị đã tham mưu UBND cấp huyện lập kế hoạch, chương trình và các hoạt động công tác về bảo vệ môi trường theo quy định.Với các nội dung trọng tâm như:Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và tháng hành động vì môi trường năm 2023; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5); Tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023.Văn bản chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, hướng dẫn các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP; thực hiện chế độ báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định;Tham mưu UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền cho các dự án tuân thủ theo đúng quy trình và quy định pháp luật. Trong năm, các Phòng đã tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy phép bảo vệ môi trường cho 19 công trình, dự án. Công tác xác nhận giấy phép bảo vệ môi trường được thực hiện đúng quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới; Đồng thời, các đơn vị đã tham mưu UBND cấp huyện nhiều Văn bản khác liên quan về lĩnh vực bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về môi trường; Tổ chức kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 27 trường hợp, với số tiền 298.250.000 đồng (thị xã Ninh Hòa- 01 trường hợp; Nha Trang- 21 trường hợp, Diên khánh -2 trường hợp;Câm Lâm 3 trường hợp )

Về Lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước: Tham mưu cấp huyện triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Triển khai các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc khai thác tài nguyên nước của các tổ chức được cấp phép khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; Tham mưu UBND cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi hủy hoại tài nguyên nước.

Về  Lĩnh vực biển và hải đảo: Các đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích biển và hải đảo là Vạn Ninh, Ninh Hoà, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh đã tham mưu cấp huyện hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2023. Tổng hợp báo cáo về lĩnh vực biển và hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Về  công tác bảo vệ khoáng sản: Các đơn vị trong Khối thi đua đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và khoáng sản. Phối hợp kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết hồ sơ về lĩnh vực khai thác khoáng sản. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã kiểm tra xử lý những vi phạm về hoạt động khoáng sản. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn. Trong đầu năm, các Phòng TN&MT đã tham mưu UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo thẩm quyền cấp huyện để tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cấp huyện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 106 trường hợp vi phạm, xử phạt VPHC với số tiền 1.029.146.000 đồng. (chủ yếu là trên địa bàn các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, và thành phố Cam Ranh).

          Sau khi nghe thông qua Dự thảo báo, Ông Huỳnh Minh Thi Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu và ghi nhận những kết quả đạt được của các Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì khối đề xuất những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn để Sở hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương được thực hiện tốt hơn.

Hưởng ứng phong trào thi đua do các huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường phát động trong năm 2023, các thành viên trong khối đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023 trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhìn chung các đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu trong giao ước thi đua đã ký kết đầu năm. Tất cả các đơn vị thành viên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; Sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn cần khắc phục, cụ thể:

- Quá trình triển khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai dù có nhiều tiến bộ song tỉ lệ hồ sơ trễ hạn còn phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do: công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết hồ sơ TTHC còn chậm trễ; Một số hồ sơ đất đai do tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh bổ sung hoặc xin ý kiến cơ quan cấp trên, thực hiện xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp... nên không thể giải quyết theo đúng thời gian hẹn trả ban đầu; trong một số thời điểm phần mềm Một cửa điện tử xảy ra lỗi, mất kết nối nên không thể xử lý hồ sơ kịp thời...

- Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng các dự án cuối năm đạt kết quả khá cao tuy nhiên xét tổng thể trong những tháng đầu năm công tác này còn chậm so với yêu cầu cần đạt được. Nguyên nhân một số dự án do vướng đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất; quỹ đất tái định cư bố trí cho dự án chưa xong hạ tầng kỹ thuật; người dân chưa phối hợp đầy đủ trong việc ký biên bản kiểm kê, hồ sơ kỹ thuật sau điều chỉnh ranh giới thu hồi đất; thay đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ do vướng giá cây trồng.

Kết quả thi đua cụ thể như sau:

  • Xuất sắc dẫn đầu khối: Đơn vị Phòng TNMT Thành phố Nha Trang.
  • Xuất sắc liền kề: Đơn vị Phòng TNMT huyện Khánh Sơn
  • Xuất sắc: Các đơn vị còn lại

Trong thời gian tới, Ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2024 đã đề ra trên tinh thần trách nhiệm cao; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo Huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2024./.
 

 

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ