Ủy ban nhân dân

Đọc tin

A. Thông tin về cơ quan:

- Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN 

- Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

 - Điện thoại cơ quan ( văn thư): 02583.869.226

- Email: ks@khanhhoa.gov.vn

- Thông tin về cơ cấu tổ chức: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên 

- Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đơn vị:

+ Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Chính tổ chức Chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

+ Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

+ Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.           

+ Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.           

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấpủy quyền.           

+  Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

B. Thông tin Lãnh đạo

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Ông Đinh Văn Dũng

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0913.431.325

Email:  dvdung.ks@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; lãnh đạo các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị ừấn.

Làm chủ tài khoản Ủy ban nhân dân huyện.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

+ Toàn bộ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện.

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác thu, chi ngân sách địa phương theo phân cấp; kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển; quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình được HĐND huyện giao quyền; quyết định đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư từ ngân sách nhà nước và thỏa thuận đầu tư dự án, công trình ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phụ trách các lĩnh vực: Thi đua khen thưởng; tổ chức cán bộ; nội chính; ngoại vụ; văn phòng; cải cách hành chính; địa giới hành chính; tài chính; đầu tư; tôn giáo; tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; quôc phòng, an ninh; an toàn giao thông; phòng chông tham nhũng.

+ Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.

+ Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Ban QLDA các CTXD huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuê, Chi cục Thống kê.

- Phụ trách địa bàn xã Ba Cụm Nam và thị trấn Tô Hạp.

2. Ông Cao Minh Vỹ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: (0258) 3 509.183

Email:  cmvy@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Làm nhiệm vụ Thường trực, thay mặt Chủ tịch điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; du lịch; cổng thông tin điện tử; công tác dân tộc; chính sách thương binh - liệt sỹ; chính sách người có công; lao động việc làm và đào tạo nghề; xóa đói giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; bưu chính - viễn thông; truyền thanh, truyền hình; bảo hiểm xã hội; quản lý Nhà nước đối với các Hội; các lĩnh vực xã hội khác.

Theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Chỉ đạo triển khai các chương trình, đê án theo lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chủ tịch chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện những công việc cụ thể khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng LĐ-TB và XH, Phòng VH-TT, Phòng Dân tộc, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT và TT,Trung tâm BTXH, Trung tâm Viễn thông, Bưu chính, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Khuyên học, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Bảo hiểm xã hội, Trường THPT, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú; phối hợp công tác với UBMTTQVN huyện và các Hội đoàn thể.

Phụ trách địa bàn xã Sơn Hiệp và Sơn Lâm.

3. Ông Nguyễn Quốc Đông

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: (0258) 3509.005

Email:  nqdong@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; thương mại; xây dựng; tài nguyên, môi trường; khoa học - công nghệ; định canh định cư; xây dựng nông thôn mới; phòng, chông thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy; công tác thu hôi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư; công tác phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tê trên địa bàn huyện.

Trực tiếp chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển hệ thống đô thị, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai các chương trình, đề án theo lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

Thực hiện những công việc cụ thể khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm DV-TM, Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, Trạm Thú y, Ngân hàng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, Chi nhánh YP đăng ký đất đai, Ban QLDV công ích, Đội QLVH lưới điện Khánh Sơn, Đội QLTT số 3, Phòng CSPCCC số 2.

Phụ trách địa bàn xã Sơn Bình và Ba Cụm Bắc.

CÁC ỦY VIÊN UBND HUYỆN

1. Ông Nguyễn Ngọc Danh

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Điện thoại: (0258) 3 504.461

Email:  nndanh.ks@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

2. Ông Nguyễn Hữu Thơ

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Điện thoại: (0258) 3 869.466

Email:  nhtho@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

3. Ông Nguyễn Mậu An

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện

Điện thoại: (0258) 3 869.401

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Công an tỉnh chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Phụ trách địa bàn xã Thành Sơn.

4. Ông Lê Đình Thảo

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện

Điện thoại: (0258) 3 869.300

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tìm kiếm cứu nạn; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Phụ trách địa bàn xã Sơn Trung.

5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

Điện thoại: 0969.645.111

Email: ntnguyet.ks@khanhhoa.gov.vn

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

6. Ông Nguyễn Quốc Thái

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 

Điện thoại: (0258) 3604.334

Email:  nqthai.ks@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

7. Ông Nguyễn Trí Dũng

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Điện thoại: (0258) 3869.168

Email:  ntdung.ks@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

8. Ông Huỳnh Đình Lộc

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Dân tộc huyện 

Điện thoại: 02583.509.207

Email:  hdloc@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

9. Bà Phan Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện

Điện thoại: (0258) 3509.151

Email:  pttnhan@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

10. Ông Đỗ Nhi Huy

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Điện thoại: (0258)3509138

Email:  dnhuy@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

11. Ông Phạm Văn Hợp

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện

Điện thoại: 02583509318

Email:  pvhop@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

12. Ông Nguyễn Ngọc Hải

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Điện thoại: 0989.394.234

Email:  nnhai.ks@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

13. Ông Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

Điện thoại: 0914.324.724

Email:  tqtuan.ks@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

 

14. Vũ Văn Thuy

Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện

Điện thoại: 02583606515

Email:  vvthuy@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, cơ quan thuộc UBND huyện.

Ngoài lĩnh vực, công việc phân công nêu trên, các ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đ án, Dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

 
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ