Hội đồng nhân dân

Đọc tin

A. Thông tin về cơ quan:

- Tên đơn vị: HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN

- Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại cơ quan ( văn thư): 02583.869.226

- Email: ks@khanhhoa.gov.vn

* Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

B. Thông tin về lãnh đạo:

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN

 1. Ông Mấu Thái Cư

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:0914.493.347

Email: mtcu@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động cua Thường trực HĐND huyện; quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân vê quyết định của mình, đông thời cùng với tập thể Thường trực HĐND huyện chịu trách nhiệm tập thể về mọi mặt hoạt động của Thường trực HĐND trước Hội đồng nhân dân huyện và cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

- Trực tiêp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo việc cụ thê hoá chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyêt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Huyện uy, Ban Thường vụ Huyện uỷ về những chủ trương quan trọng như: Ke hoạch phát triển kinh tế - xã họi và ngan sách hàng năm; quôc phòng - an ninh ở địa phương; về giám sát thực thi pháp luật ớ địa phương; vê các biện pháp ổn định và nâng cao đời sổng của nhân dân..., trước khi đưa ra Hội đông nhân dân huyện xem xét, quyết định;

- Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữ mối liên hệ và báo cáo kết quả hoạt động của Hội đông nhân dân huyện với Ban Thường vụ tinh ủy, HĐND tỉnh UBND tinh, các cơ quan liên quan và Ban Thường vụ Huyện uỷ

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyên hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo giai quyết các vấn đề lớn trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện giữa hai kỳ họp thuộc thâm quyên quyết dịnh của HĐND và Thường trực HĐND huyện gồm: bổ sung ngân sách ngoài dự toán; điêu chỉnh dự toán ngân sách địa phương

- Quyếl định triệu tập các kỳ họp HĐND huyện, chù tọa và điều hành các kỳ họp HĐND huyện; chu tọa các cuộc họp đẽ dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp, Chủ tọa và kết luận các cuộc họp chuvên đề khác của Thường trực HĐND huyện.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo sự thống nhất phân công cua Thường trực HĐND huyện;

2. Ông Vũ Văn Hưng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 02583.509.333

Email: vvhung@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Giúp Chủ tịch HĐND làm công tác thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND huyện; thay mặt Chú tịch HĐND huyện giải quyết các công việc cua Chủ tịch khi Chu tịch HĐND huyện đi vắng và ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Chi đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách; công tác quốc phòng - an ninh, công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực trách nhiệm của HĐND

+ Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND Huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; đôn đôc công tác chuân bị và tham gia vào việc: đự kiên nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; tô chức kỳ họp; chu trì dự thao các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện tại các kỳ họp; duyệt hoàn chỉnh lân cuối các Nghị quvêt đã dược HĐND huyện thông qua đê trình Chu tịch HĐND huyện ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát cua HĐND, Thường trực HĐND huyện.

+ Chủ tri các cuộc khào sát, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND huyện; theo dõi tình hình thực hiện kết luận giám sát, tình hình thực thi pháp luật cua Nhà nước trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch duyệt lần cuối về dự thao nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND huỵện hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỷ, đột xuât của Thường trực HĐND huyện; ký các báo cáo công tác hàng tháng của Thường trực HĐND huyện và văn bán khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký nhùng văn bản thuộc thâm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND trực tiếp tố chức điều hòa, phản công, phổi hợp hoạt dộng của các Ban của HĐND huyện; giữ môi quan hệ công tác với Đoàn Đại biểu HĐND tính; Thường trực ƯBNI) huyện, ủy ban Mặt trận Tô quốc huyện và các tồ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, các cuộc họp định kỳ, đột xuât cua Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chu tịch Hội đồng nhân dân huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ điều hành nguồn kinh phí hoạt động cua HĐND huyện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND huyện và pháp luật với quyết định của mình trong quản lý, sư đụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện được niìân sách nhà nước cấp.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo sự thống nhất phân công của Thường trực HĐND huyện; chỉ đạo công tác xứ lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo của tổ chức, công dân có liên quan trong lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện việc theo dõi hoạt đông của các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công.

II. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ban Pháp chế HĐND huyện

Ông Nguyễn Phương Nam

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Điện thoại: 0988686007

Email: npnam@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Giúp Thường trưc Hội đồng nhân dân huyên trực tiếp chi đạo hoạt động của Ban Pháp che Hội đông nhân dân huyện trên các lĩnh vực thi hành Hiển pháp và pháp luật, quôc phòng, anh ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền... trên địa bàn huyện

- Trực tiêp báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt đông cua Ban Pháp chế Hội đông nhân dân huyện với Thường trực Hội đôns; nhân dân và Hội đông nhân dân huyện.

- Tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, tham gia tiếp công dân theo quy chê tiêp công dân của Thường trực Hội đông nhân dân huyện

2. Ban Dân tộc HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện

Điện thoại: 0976660180

Email: nthue02@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Giúp Thường trưc Hội đồng nhản dân huyên trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện trên các lĩnh vực Tôn giáo, Dân tộc trên địa bàn huyện

- Trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt đông của Ban Dân tộc Hội đông nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện.

- Tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, tham gia tiếp công dân theo quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

3. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 Bà Thân Thị Kim Quy

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Điện thoại:  0915419139

Email: ttkquy@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện một sô nhiệm vụ như sau:

- Giúp Thường trưc Hội đồng nhân dân huyên trực tiếp chỉ đạo hoạt động cua Ban kinh tể- xã hội Hội đồng nhân dân huyện trên các lĩnh vực kinh tể- ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường; vãn hóa - xã hội trên địa bàn huyện

- Trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban kinh tẽ- xã hội Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đông nhân dân và Hội đông nhân dân huyện.

-Tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, tham gia tiêp công dân theo quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ