HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đọc tin

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 08/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hoà. Ngày 21/7/2023, Tại Phòng họp UBND huyện Khánh Sơn, Khối quản lý hành chính nhà nước cấp huyện ngành Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023 do Phòng tài nguyên và Môi trường chủ trì - đơn vị Chủ trì Khối thi

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Khánh Hoà, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng UBND huyện Khánh Sơn, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

(Hình ảnh Hội nghị sơ kết thi đua ngành TNM 6 tháng đầu năm 2023)

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Thái – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn thông qua dự thảo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thị xã, thành phố đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả đạt được như sau:

Về Công tác lập kế hoạch sử dụng đất:  Các đơn vị đã triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo đúng quy định và tham mưu UBND cấp huyện thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Về Công tác thống kê đất đai năm 2022: Các đơn vị đã thực hiện công tác thống kê theo hướng dẫn của cấp trên, luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện tốt công tác thống kê đất đai. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 cấp huyện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Về  Công tác kiểm tra quản lý, sử dụng đất thuộc thẩm quyền :Các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định. Hàng năm, Khối thi đua đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện ít nhất là 02 cuộc kiểm tra về đất đai. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thành viên đã tham mưu UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai ngay từ cơ sở. Tổng số vụ xử phạt vi phạm hành chính 277 vụ, số tiền xử phạt 2.083.614.000 đồng.

Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua đã tham mưu UBND cấp huyện cấp được 1.096 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 997,08 ha. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Về Công tác giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Khối thi đua đã tiếp nhận tổng cộng 960 đơn thư các loại, đã tham mưu giải quyết 663 đơn. Trong đó, tập trung nhiều ở một số đơn vị là thành phố Nha Trang; huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm.

Về công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai : Các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai, triển khai kịp thời kiến thức pháp luật đến các đối tượng với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Về Công tác giá đất: Các đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức thực hiện việc điều tra thu thập thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên địa bàn cấp xã, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở tham mưu xây dựng, điều chỉnh giá đất theo quy định.

Về Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

  - Giao đất: Các đơn vị trong Khối đã phối hợp với các ngành tham mưu UBND cấp huyện giao đất 128 trường hợp, tổng diện tích 2,65 ha.

  - Chuyển mục đích sử dụng đất: Trên cơ sở Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho 924 trường hợp, với diện tích 36,06 ha, việc chuyển mục đích được thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Về Công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các Dự án trên địa bàn. UBND cấp huyện đã phê duyệt 579 Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng số tiền bồ thường hỗ trợ là 519,888 tỷ đồng; thu hồi đất 1.392 trường hợp, với diện tích 25,75ha  đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề ra và đúng quy định pháp luật.

Về  Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Các đơn vị đã tham mưu UBND cấp huyện lập kế hoạch, chương trình và các hoạt động công tác về bảo vệ môi trường theo quy định. Tham mưu UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền cho các dự án tuân thủ theo đúng  quy trình và quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, các Phòng đã tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy phép bảo vệ môi trường cho 5 công trình, dự án (trong đó Nha Trang 02 hồ sơ; Cam Lâm 01 hồ sơ; Diên Khánh 02 hồ sơ). Công tác xác nhận giấy phép bảo vệ môi trường được thực hiện đúng quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới.  Tổ chức kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 09 trường hợp, với số tiền 108.750.000 đồng (thị xã Ninh Hòa-01 trường hợp; Nha Trang- 08 trường hợp).

Về Lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước: Tham mưu cấp huyện triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Triển khai các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc khai thác tài nguyên nước của các tổ chức được cấp phép khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

Về  Lĩnh vực biển và hải đảo: Các đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích biển và hải đảo là Vạn Ninh, Ninh Hoà, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh đã tham mưu cấp huyện hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2023. Tổng hợp báo cáo về lĩnh vực biển và hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Về  công tác bảo vệ khoáng sản: Các đơn vị trong Khối thi đua đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và khoáng sản. Phối hợp kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết hồ sơ về lĩnh vực khai thác khoáng sản.Trong 6 tháng,  đã phát hiện và xử lý 31 trường hợp vi phạm, xử phạt VPHC với số tiền 796.946.000 đồng. (chủ yếu là trên địa bàn các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh).

          Sau khi nghe thông qua Dự thảo báo, Ông Huỳnh Minh Thi Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu và ghi nhận những kết quả đạt được của các Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì khối đề xuất những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn để Sở hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương được thực hiện tốt hơn.

(Hình ảnh ông Huỳnh Minh Thi phát biểu)

              Trong thời gian tới, Ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2023 đã đề ra trên tinh thần trách nhiệm cao; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo Huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2023./.
 

 

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ