Đẩy mạnh thực hiện dân chủ gắn với thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Đọc tin

Để tiếp tục triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1280/KH-UBND ngày 29/3/2024, trong đó tập trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” góp phần vào xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Triển khai xây nhà cho các hộ dân đủ điều kiện xây dựng nhà ở 2024 của chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã

Tiếp tục giới thiệu các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, kinh nghiệm và cách làm hay, việc làm hiệu quả; Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân;

Nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp; nêu cao tinh thần phục vụ, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị chính đáng của Nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp, phát sinh điểm nóng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong xử lý công việc ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, khuyết điểm mới phát sinh. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào Nhân dân./.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ