UBND huyện Khánh Sơn triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Đọc tin

Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận chính trị trong tình hình mới; xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trận theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh; Chuyên đề toàn khóa; chuyên đề năm 2023 của tỉnh và các văn bản liên quan nhằm tiếp tục nâng cao công tác giáo dục tư tưởng. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/12/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND huyện Khánh Sơn đã ban hành Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 07/3/2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Theo đó, UBND huyện Khánh Sơn yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong các buổi sinh hoạt cơ quan và trong công việc hàng ngày, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự thống nhất cả trong nhận thức và hành động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nêu cao vai trò giám sát của mỗi cá nhân trong tổ chức thực hiện. Chú trọng nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu.

UBND cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

Một là, tăng cường quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tực cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng huyện Khánh Sơn nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng ngày càng phát triển.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030” gắn với sinh hoạt chi bộ.

Ba là, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Bốn là, Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức.

Sáu là, Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

UBND huyện Khánh Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ đặc điểm tình hình để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2023, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan để đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bản đăng ký thi đua năm, tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng trong các khối thi đua trên địa bàn huyện; hướng dẫn hình thức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bậc học theo chương trình, nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tài liệu của địa phương có liên quan. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ