Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư năm 2021

Đọc tin

Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư năm 2021

Số TT

Tên công trình

 

Địa điểm (Xã, TT)

Thời gian khởi công hoàn thành

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư

QĐ phê duyệt DA số, ngày

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

1

Dự phòng chi

UBND xã Sơn Hiệp

Xã Sơn Hiệp

2021

 

 

Đang phê duyệt

 

2

Trường Mầm non Anh Đào

BQLDA các CTXD

Xã Thành Sơn

2020

Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 02/06/2020 của HĐND huyện

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện

Đang lựa chọn nhà thầu xây lắp

 

 

 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
VĂN BẢN QPPL
Tiếp cận thông tin
Tuyển dụng
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Bản đồ