BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Đọc tin
Danh sách file
 
Đầu trang
 
Trở về
 
In bài viết
Tin liên quan
V/v tuyên truyền cấp bản sao trích lục hộ tịch và xác nhận thông tin hộ tịch không phụ thuộc nơi đăng ký và nơi cư trú
BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
BÁO CÁO Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Quyết định ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022
Quyết định v/v Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên đia bàn huyện Khánh Sơn
Quyết định ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phapmj pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Quyết định ban hành kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Danh mục
Chỉ đạo, điều hành
Thông tin tuyên truyền
Dự án, hạng mục đầu tư
THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Dịch vụ công trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hoạt động
Văn bản mới Chuyển đổi số VĂN BẢN QPPL
Tuyển dụng
Tiếp cận thông tin
Thông tin trợ giúp DN NVV
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Chương trình, đề tài NCKH
Công khai ngân sách
Góp ý dự thảo
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Lịch tiếp công dân PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUY HOẠCH Tài liệu Tiếp xúc cử tri Thông báo
Cải cách hành chính
KỲ HỌP HĐND HUYỆN KHÁNH SƠN
Bản đồ